Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedeným v příloze zákona, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, autistickou poruchu s těžkým funkčním postižením anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Týká se vás to, pokud:

Jste občan se zdravotním postižením, které má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Jaký má služba benefit?

Příspěvek na zvláštní pomůcku je dávka určená pro osoby, jejich zdravotní postižení má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které mají:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, nebo
 • těžké sluchové postižení, nebo
 • těžké zrakové postižení, anebo
 • postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti

Smyslem příspěvku je pomoci těmto osobám financovat pomůcky, které jim pomohou v každodenním životě (např. vodicího psa, speciální úpravu auta, úpravu bytu, schodovou plošinu a další) nebo jim umožní sebeobsluhu, nebo které tito lidé potřebují kvůli práci, studiu, získávání informací, vzdělávání nebo styku s okolím.

Kdy službu řešit

Kdykoliv podle potřeby.

Kolik a jak budete dostávat

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

Pořízení pomůcky do 10 000 Kč

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč vám příspěvek na zvláštní pomůcku může být poskytnut, pokud máte příjem (příjem s vámi společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že vaše spoluúčast bude činit 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména pokud žádáte opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když váš příjem a příjem osob s vámi společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.

Pořízení pomůcky nad 10 000 Kč

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, že vaše spoluúčast bude činit 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže nebudete mít dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce České republiky může určit na základě vaší žádosti nižší míru spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.

Limity

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 500 000 Kč v případě v případě poskytnutí příspěvku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla

200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 16násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě

180 000 Kč při příjmu vyšším než 16násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 17násobku

160 000 Kč při příjmu vyšším než 17násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 18násobku

140 000 Kč při příjmu vyšším než 18násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 19násobku

120 000 Kč při příjmu vyšším než 19násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 20násobku

100 000 Kč při příjmu vyšším než 20násobek částky životního minima.

Kdy jste povinen vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit

 • nepoužil jste příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky,
 • nepoužil jste vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP,
 • pozbyl jste vlastnické právo ke zvláštní pomůcce před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku nebo před uplynutím 84 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla,
 • přestal  jste zvláštní pomůcku užívat před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla,
 • přestal jste se opakovaně dopravovat nebo jste přestal být schopen převozu motorovým vozidlem, byl-li vám vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
 • použil jste příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, 
 • uvedl jste v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Kdy nejste povinen vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit

 • přestal jste užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne jeho vyplacení nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců jste se z důvodu změny zdravotního stavu přestal opakovaně dopravovat nebo jste pozbyl schopnost být převážen motorovým vozidlem, byl-li příspěvek poskytnut na pořízení motorového vozidla,
 • vodící pes zemřel nebo ztratil své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez vašeho zavinění v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku,
 • držitel průkazu osoby se zdravotním postižením zemřel.

 

Jak vyřídit příspěvek? 

Elektronicky 

Osobně nebo poštou 

Vyřízení s námi 

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte

Při podání Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku potřebujete vyplnit formulář Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

V případě, že:

 • pořizovací cena zvláštní pomůcky je nižší než nebo rovna 10 000 Kč,
 • zvláštní pomůckou je motorové vozidlo,
 • pořizovací cena zvláštní pomůcky je vyšší než 10 000 Kč a současně nemáte dostatek finančních prostředků na 10% spoluúčast na úhradě ceny zvláštní pomůcky,

doložte tyto doklady:

 • pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své potřeby a v kolonce Příjem vyplnila ANO, doložte formulář Doklad o výši čtvrtletních příjmů – příspěvek na zvláštní pomůcku vyplněný za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky,
 • Doklad o samostatné činnosti,
 • pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o uznání osoby dočasně práce neschopnou,
 • pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek,
 • pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného,
 • v případě, že žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku - stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zdvihací plošinu nebo schodišťovou sedačku
  • doložte souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem nebo Rozhodnutí soudu o souhlasu s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. Je-li vlastníkem nemovitosti osoba, které má být tento příspěvek poskytnut (§ 9 odst. 7 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) souhlas nepředkládejte,
  • předložte alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny (§ 9 odst. 10 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).
 • Další příjmy uvedené ve formuláři Seznam ostatních započitatelných příjmů a podklady v závislosti na typu požadované pomůcky.



Osobně nebo poštou 

Co potřebujete, pokud službu řešíte

Při podání Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku osobně potřebujete vyplnit formulář Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. (Formulář pdf přiložit) 

Pro identifikaci potřebujete průkaz totožnosti všech žadatelů, zástupců žadatele a společně posuzovaných osob a rodný list u dětí do 15 let. Žadatelé jsou osoby uvedené ve formuláři v části A “Žadatel”, zástupci žadatele jsou osoby uvedené ve formuláři v části B “Zástupci žadatele”, společně posuzované osoby jsou osoby uvedené ve formuláři v části D “Společně posuzované osoby”.

V případě, že:

 • pořizovací cena zvláštní pomůcky je nižší než nebo rovna 10 000 Kč,
 • zvláštní pomůckou je motorové vozidlo,
 • pořizovací cena zvláštní pomůcky je vyšší než 10 000 Kč a současně nemáte dostatek finančních prostředků na 10% spoluúčast na úhradě ceny zvláštní pomůcky,

doložte tyto doklady:

 • pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své potřeby a v kolonce Příjem vyplnila ANO, doložte formulář Doklad o výši čtvrtletních příjmů – příspěvek na zvláštní pomůcku vyplněný za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky,
 • Doklad o samostatné činnosti,
 • pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o uznání osoby dočasně práce neschopnou,
 • pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek,
 • pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného,
 • v případě, že žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku - stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zdvihací plošinu nebo schodišťovou sedačku
  • doložte souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem nebo Rozhodnutí soudu o souhlasu s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. Je-li vlastníkem nemovitosti osoba, které má být tento příspěvek poskytnut (§ 9 odst. 7 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením) souhlas nepředkládejte,
  • předložte alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny (§ 9 odst. 10 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).
 • Další příjmy uvedené ve formuláři Seznam ostatních započitatelných příjmů a podklady v závislosti na typu požadované pomůcky.



Vyřízení námi 

Kontaktujte nás a nechte si od nás pomoci vyřídit Váš příspěvek na zvláštní pomůcku od úřadu práce. 

 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Nevyplňujte toto pole:

 

Zpět do obchodu